HEEMSKERK - De druk op de woningmarkt is onverminderd groot. Of je nu een huis wilt kopen of huren, veel mensen lukt het niet om een passende woning te vinden. Daarom zijn we eind 2019 een vijftal locaties gaan onderzoeken op haalbaarheid voor woningbouw. En dat blijkt knap lastig. Iedereen begrijpt dat er een woningtekort is, maar de meeste mensen zien toch liever geen woningbouw in hun eigen ‘’achtertuin’’ komen. Ook dreigt ons mooie groen in het gedrang te komen als we nieuwe woonwijken willen bouwen en plekken voor compensatie van groenvoorzieningen zijn ook schaars. Daarom stelt het college aan de raad voor om een studie voor de gehele gemeente te maken. Daarbij gaan we ook kijken naar transformatie van bestaande gebouwen. De raad neemt in september een besluit hierover.


We willen beginnen met een enquête onder onze inwoners en andere stakeholders

Zo halen we op wat zij belangrijke onderdelen vinden bij de verstedelijkingssopgave. We vragen of ze zelf locaties en/of gebouwen zien die nog niet bij de gemeente in beeld zijn. Met deze input maken we een kaart van de gemeente waarop de meest kansrijke locaties zijn aangegeven. De belangrijkste pijlers daarbij zijn het behoud en/of kwaliteitsverbetering van groenvoorzieningen, maatschappelijk draagvlak, het mogelijke aantal woningen en een eerste grove inschatting van de kosten en baten. Op die manier kunnen we bepalen welke locaties in aanmerking komen voor een haalbaarheidsstudie.

Elke aangewezen locatie krijgt zijn eigen haalbaarheidsonderzoek

Daarbij gaan we onderzoeken wat onder andere de stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van ontwikkeling tot woningbouw- of transformatielocatie is. Door middel van een tussentijdse presentatie voor direct omwonenden en belanghebbenden peilen we het maatschappelijk draagvlak. We lichten de kaders en de verschillende mogelijkheden toe, halen vragen, suggesties en zorgen op. Met deze input vervolgen we het onderzoek. De uiteindelijke resultaten van de haalbaarheidsstudie presenteren we nog een keer aan direct omwonenden en belanghebbenden. Zo weten zij ook wat er met hun inbreng is gedaan. Elk haalbaarheidsonderzoek wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd met de vraag: Denkt u dat woningbouw hier mogelijk is?

We starten de studie in het najaar van 2021

De studie voor de hele gemeente is omvangrijk en we hebben dan ook wel tijd nodig om het zorgvuldig te doen. Op z’n vroegst start de studie in de herfst van dit jaar. De planning op dit moment is om de resultaten eind 2022 aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. Voor het zover is moet de raad eerst in de raadsvergadering van september 2021 een besluit nemen over dit voorstel en het benodigde budget hiervoor.