HEEMSKERK - De gemeente heeft 2022 financieel goed afgesloten met een overschot van € 4,8 miljoen. Het college stelt aan de raad voor om het grootste deel van dit overschot in de spaarpot (de Algemene reserve) te storten. Het college wil € 913.000 euro reserveren om dit jaar uit te keren aan inwoners voor de energietoeslag. Dit staat in het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de gemeente. De raad behandelt deze onderwerpen in de raadsvergadering van 5 juli.


Na de gemeenteraadsverkiezingen ging in juni 2022 het nieuwe college aan de slag. Met het nieuwe coalitieakkoord ‘Kansen pakken’ zet het college vol in op woningbouw, energietransitie en het klimaat. De dienstverlening aan de inwoners krijgt ook volop aandacht. Als je hulp nodig hebt, kan je terecht bij het Serviceplein van de gemeente. Zo biedt de gemeente sneller en beter afgestemde ondersteuning aan. Ook bereikt de gemeente nu beter inwoners die voorheen meer buiten het zicht bleven, zoals mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Afgelopen jaar heeft de gemeente veel tijd gestoken in de hulp aan Oekraïense vluchtelingen, waarvoor de gemeente een ruime compensatie heeft ontvangen. Ook ontving de gemeente bedragen voor ondersteuningsmaatregelen tijdens de energiecrisis en de afwikkeling van coronaregelingen. De vraag naar jeugdhulp met verblijf en hoog-specialistische jeugdzorg blijft stijgen. De gemeente heeft daar in 2022 middelen voor ingezet en blijft dit ook doen.

Gescheiden afval inzamelen heeft resultaat

Heemskerk heeft veel energie gestoken in het beter gescheiden afval inzamelen. Dit heeft resultaat gehad. De hoeveelheid restafval daalde en de hoeveelheid aan ingezameld plastic, blik en drinkpakken steeg. Ook het thema veiligheid kreeg de nodige aandacht. Zo heeft de gemeente de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid op verschillende plekken verbeterd. Bijvoorbeeld in het centrum en op het Haydnplein. En de gemeente zorgt dat er woningen worden gebouwd. Voor grote bouwprojecten verstrekte de gemeente vergunningen, waaronder 50 appartementen aan de Duitslandlaan en 78 flexwoningen aan de Kerkweg.