HEEMSKERK - De gemeente verhuurt accommodaties (gronden en gebouwen) aan verenigingen en organisaties. In de nota Huurprijsbeleid stelt het college uitgangspunten voor om de huurprijzen vast te stellen. De raad neemt begin 2021 een besluit hierover.


De huidige huren die de gemeente voor accommodaties vraagt, zijn historisch gegroeid. Het is daarnaast onduidelijk hoe de gemeente huurprijzen bepaalt. Hier wil de gemeente verandering in brengen door uitgangspunten voor huurprijsbepaling vast te leggen. Daarmee komt er een voor iedereen duidelijk systeem. Dat systeem sluit beter aan bij de doelstellingen van de gemeente en maakt het eenvoudiger om daarop te sturen. Met de verhuur van accommodaties is veel geld gemoeid. Het is daarom belangrijk dat de gemeente daar op een goede en gestructureerde manier mee omgaat. Het college heeft de nota Huurprijsbeleid naar de raad gestuurd. De raad wil hierover begin 2021 een besluit nemen. Het besluit is op hoofdlijnen. Daarna gaat het college het verder uitwerken.

Invoering in beginsel kostenneutraal
Het doel is dus om duidelijke uitgangspunten voor huurprijsbepaling te hebben. Het college wil uitgaan van een marktconforme huur waar dat kan en anders een kostprijshuur of maatwerk. In de toekomst kan dat, in sommige gevallen, leiden tot een hogere huur. Om dit te compenseren wil het college voor bepaalde maatschappelijke huurders een huisvestingssubsidie, zodat het kostenneutraal is. Aan de subsidie kan de gemeente voorwaarden verbinden en het kan tijdelijk zijn.

Wat betekent dit voor de huurders?
Wij begrijpen dat huurders willen weten of dit in de toekomst voor hun specifieke situatie gevolgen gaat hebben. Dat weten we nog niet. De gemeente is nu bezig met de hoofdlijnen. Na het raadsbesluit gaat het college het verder uitwerken. Dan wordt duidelijk of en wat de gevolgen zijn voor de diverse huurders en daar gaan we de huurders dan over informeren.

Geleidelijke invoering en covid-19
Het college wil het nieuwe systeem geleidelijk invoeren. Voor de bestaande huurders wacht de gemeente op het moment waarop het contract kan worden aangepast. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een verlenging. Lopende onderhandelingen vallen onder de oude afspraken. Bij nieuwe huurders gaat het wel meteen in. Dit beleid stond al in de planning. De voorbereiding ervan valt nu samen met covid-19. Er zijn allerlei coronamaatregelen die nu en in 2021 van invloed zijn op de bedrijfsvoering van huurders. Daar is de gemeente zich van bewust. De gemeente houdt bij de uitwerking van dit beleid rekening met de gevolgen van covid‑19.