HEEMSKERK - De klankbordgroep voor Eikenhof 2 heeft op 27 oktober 2021 een programma van eisen en wensen aan de raad gepresenteerd. De groep bestaat uit omwonenden, mensen die graag in het gebied willen wonen en mensen die graag een Knarrenhof in dit gebied willen. In een aantal sessies heeft de klankbordgroep een programma van eisen en wensen opgesteld. Het college doet een voorstel aan de raad, waarin het college afwijkt van het programma van wensen en eisen van de klankbordgroep. De raad behandelt dit voorstel in de raadsvergadering van 23 december 2021.


Het programma van de klankbordgroep wijkt af van het haalbaarheidsonderzoek dat het college in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. De klankbordgroep stelt een aantal randvoorwaarden voor. Deze randvoorwaarden beperken de uitkomsten die eerder uit het haalbaarheidsonderzoek kwamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Een bufferzone van 30 meter tussen de Kruipwilg en de toekomstige bebouwing.
De bouwhoogte beperken tot 9 meter (maximaal drie bouwlagen).
Een autovrije wijk.

Het college stelt de raad voor om het advies van de klankbordgroep gedeeltelijk over te nemen, maar ook af te wijken van het programma van de klankbordgroep. Dat gaat dan vooral over de onderdelen die het aantal woningen beperkt en zaken die afwijken van de woonvisie. Het college stelt ook voor om een aantal criteria toe te voegen. Deze criteria zijn onder meer een hogere maximale bouwhoogte, een autoluwe wijk, en het toewijzen van maximaal 25% van de sociale huurwoningen aan inwoners van Heemskerk en Beverwijk. Hiermee volgen we de geldende Huisvestingsverordening. Ook wil het college met stichting Knarrenhof verkennen wat het meest geschikte ontwikkelmodel is voor de realisatie van 24 meergeneratiewoningen met een zo kort mogelijke doorlooptijd. De raad neemt een besluit over Eikenhof 2 in de vergadering van 23 december 2021.