HEEMSKERK - De begroting van Heemskerk staat onder druk. De resultaten over 2020 tot en met 2022 zijn negatief. Er zijn ruim voldoende middelen in de reserves beschikbaar om deze tekorten aan te vullen. Het college vindt het dan ook verantwoord om het jaar 2020 aan te vullen uit de Algemene reserve. Vanaf 2021 moet de begroting weer sluiten zonder aanvulling uit de reserve. Het college doet de komende tijd onderzoek om de mogelijkheden en keuzes in kaart te brengen. De raad behandelt de begroting op 5 november 2019, met een eventuele uitloop naar 7 november.


Het onderzoek kijkt of dingen slimmer dan wel goedkoper kunnen, of activiteiten nog noodzakelijk zijn en of er nieuw beleid voor oud beleid in de plaats kan komen. Het college wil voorkomen dat de focus primair op quick-wins of de bedrijfsvoering ligt. Dit proces vraagt tijd om zorgvuldig te onderzoeken en om de keuzes voor te bereiden die het college aan de raad kan voorleggen. Het college presenteert de resultaten bij de Voorjaarsnota in 2020.

Lokale én landelijke ontwikkelingen vragen veel geld
Het integraal huisvestingsplan onderwijs, het zwembad en het invoeren van een sportpas zijn onderwerpen die veel effect hebben op de financiële ruimte in de begroting voor de komende jaren. Landelijk spelen de financiële zorgen bij de jeugdinstellingen en de stijgende kosten van de Wmo. Deze kosten stijgen door de hogere lonen die zijn afgesproken in de zorg en de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo. Dit kan leiden tot meer Wmo-aanvragen. De voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en de digitalisering die daarvoor nodig is, zijn in volle gang. Dat brengt de nodige kosten met zich mee, net als de opgaven uit het Interbestuurlijk programma die nog moeten worden uitgevoerd. Verder zijn op dit moment nog niet alle punten uit het Coalitieakkoord vertaald in de meerjarenbegroting. Tenslotte is het ook nog niet duidelijk welk bedrag de gemeente ontvangt van het rijk voor de komende tijd. Dat wordt duidelijk in de Septembercirculaire 2019. De hoogte van dit bedrag is bepalend voor de omvang van de keuzes die de komende tijd moeten worden gemaakt.

De begroting is hier te vinden
De Begroting 2020-2023 is onderaan dit bericht te vinden en ligt van 12 september tot en met 7 november aanstaande ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.De raad behandelt de Begroting 2020-2023 op 5 november 2019, met een eventuele uitloop naar 7 november. De vergadering is openbaar, vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 20.00 uur.