HEEMSKERK - Het armoedebeleid in Heemskerk kan simpeler en beter. Dat staat in de notitie ‘Versimpeling armoedebeleid en bereiken inwoners”. De raad heeft deze notitie eind 2019 vastgesteld. In de notitie is te lezen wat de gemeente gaat doen.

De gemeente gaat onder andere de regelingen voor de inwoners met een laag inkomen meer bekend maken en bereikbaar maken. Alle regelingen voor kinderen worden samengevoegd in 1 Kindpakket. Zo zien inwoners makkelijk wat er is om kinderen te ondersteunen die in armoede opgroeien. Ook wordt bij een aanvraag voor bijzondere bijstand soepeler omgegaan met de ingangsdatum van de aanvraag. De gemeente kan de vergoeding met terugwerkende kracht tot 3 maanden uitbetalen.

Actief op zoek naar inwoners met een laag inkomen
Elk jaar kunnen de inwoners met een laag inkomen een bedrag krijgen om mee te kunnen doen in de samenleving. De gemeente gaat elk jaar de groep die al bekend is actief benaderen om hen te wijzen op deze mogelijkheid. De gemeente gaat ook actief op zoek naar mensen die dit ook zouden kunnen aanvragen, maar die we nog niet kennen. Dit doen we met een voorlichtingscampagne die goed is afgestemd op verschillende doelgroepen.

Gemeente heeft eerste stappen al gezet
De bedragen in de regelingen voor inwoners met een laag inkomen zijn per 1 januari 2020 aangepast. Dat betekent dat de vergoedingen voor de minimaregelingen hoger zijn dan de afgelopen jaren. Vanaf 1 juli gaat de gemeente soepeler om met de ingangsdatum van een aanvraag voor bijzondere bijstand. Dan kan de gemeente tot 3 maanden voor de aanvraag vergoedingen uitbetalen vanuit de bijzondere bijstand.

Folder en social media
Het is belangrijk om op zoveel mogelijk verschillende manieren inwoners te bereiken die financiële ondersteuning nodig hebben. Dat lukt het beste met een mix van verschillende middelen. Er komt een folder met goed leesbare tekst en pictogrammen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners de informatie begrijpen. Ook gaan we eind 2020 / begin 2021 een campagne met social media voeren.